خبرها

دیگر خبرها

تاریخ ارائه پروژه‌های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشکده برق و مهندسی پزشکی که در نیمسال دوم و تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ از پروژه خود دفاع نکرده اند.

شنبه، ۱۷ مهر ۰۰

لیست عناوین پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشکده برق و مهندسی پزشکی – ترم مهر ۱۴۰۰

چهارشنبه، ۷ مهر ۰۰

کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشکده برق و مهندسی پزشکی که در نیمسال بهمن و تابستان درس پروژه دارند و دفاع نکرده اند.

چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۰۰

زمانبندی جلسات دفاع پروژه دانشجویان برق و مهندسی پزشکی که در نیمسال بهمن ۰۰-۹۹ این درس را انتخاب نموده اند.

شنبه، ۱۳ شهریور ۰۰

دروس دانشکده برق و مهندسی پزشکی که در نیمسال آینده ارائه نخواهد شد.

شنبه، ۶ شهریور ۰۰

دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی که موضوع پروژه خود را مشخص ننموده اند.

دوشنبه، ۴ مرداد ۰۰

تاریخ ارائه پروژه دانشجویانی که در نیمسال بهمن و تابستان درس پروژه دارند

شنبه، ۲۶ تیر ۰۰