خبرها

خبرهای تحصیلات تکمیلی

دفاع از پایان نامه آقای مجید محمدعلی کرد کارشناسی ارشد- مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی

پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای سیدمجتبی حسینی گلستانی کارشناسی ارشد- مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی

پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای رضا قنبرچالکی کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های قدرت

پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه خانم شیواسادات گوداسیایی کارشناسی ارشد-مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

چهارشنبه، ۳۰ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای مسعود خدادادمه ابادی کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های قدرت

چهارشنبه، ۳۰ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای محمد علیپورخشت کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های الکترونیک دیجیتال

سه‌شنبه، ۲۹ شهریور ۰۱

دفاع از پایان نامه آقای وحید براتی محب سراج کارشناسی ارشد-مهندسی برق-سیستم‌های الکترونیک دیجیتال

پنج‌شنبه، ۲۴ شهریور ۰۱

دیگر خبرها