رفتن به محتوای اصلی

دروس

کارشناسی

 

کارشناسی مهندسی برق(قبل سال 92) کارشناسی مهندسی برق(بعد سال 92) کارشناسی مهندسی برق (بعد سال 95)
چارت پیشنهادی الکترونیک چارت پیشنهادی الکترونیک برنامه پیشنهادی شاخه تخصصی 1
برنامه پیشنهادی قدرت برنامه پیشنهادی قدرت چارت پیشنهادی شاخه تخصصی 1
چارت پیشنهادی قدرت چارت پیشنهادی قدرت چارت پیشنهادی شاخه تخصصی 2
برنامه پیشنهادی کنترل برنامه پیشنهادی کنترل برنامه پیشنهادی شاخه تخصصی 2
چارت پیشنهادی کنترل چارت پیشنهادی کنترل  
برنامه پیشنهادی مخابرات برنامه پیشنهادی مخابرات  
چارت پیشنهادی مخابرات چارت پیشنهادی مخابرات  

 


کارشناسی مهندسی پزشکی کارشناسی مهندسی پزشکی (بعد سال 96)
برنامه پیشنهادی بیوالکتریک برنامه پيشنهادی بیوالکتریک
چارت پیشنهادی بیوالکتریک چارت پیشنهادی بيوالكتريك
برنامه پیشنهادی بیومتریال برنامه پیشنهادی بیومتریال
چارت پیشنهادی بیومتریال چارت پیشنهادی بیومتریال

 

کارشناسی ناپیوسته
برنامه پیشنهادی ناپیوسته الکترونیک
چارت پیشنهادی ناپيوسته الكترونيك
برنامه پيشنهادی ناپيوسته قدرت
چارت پیشنهادی ناپيوسته قدرت