رفتن به محتوای اصلی

دروس

کارشناسی

 

کارشناسی مهندسی برق(قبل سال 92) کارشناسی مهندسی برق(بعد سال 92) کارشناسی مهندسی برق (بعد سال 95)
برنامه پیشنهادی الکترونیک برنامه پیشنهادی الکترونیک برنامه پیشنهادی شاخه تخصصی 1
چارت پیشنهادی الکترونیک چارت پیشنهادی الکترونیک چارت پیشنهادی شاخه تخصصی 1
برنامه پیشنهادی قدرت برنامه پیشنهادی قدرت برنامه پیشنهادی شاخه تخصصی 2
چارت پیشنهادی قدرت چارت پیشنهادی قدرت چارت پیشنهادی شاخه تخصصی 2
برنامه پیشنهادی کنترل برنامه پیشنهادی کنترل  
چارت پیشنهادی کنترل چارت پیشنهادی کنترل  
برنامه پیشنهادی مخابرات برنامه پیشنهادی مخابرات  
چارت پیشنهادی مخابرات چارت پیشنهادی مخابرات  

 


کارشناسی مهندسی پزشکی کارشناسی مهندسی پزشکی (بعد سال 96)
برنامه پیشنهادی بیوالکتریک برنامه پیشنهادی شاخه تخصصی بیوالکتریک
چارت پیشنهادی بیوالکتریک چارت پیشنهادی شاخه تخصصی بیوالکتریک
برنامه پیشنهادی بیومتریال برنامه پیشنهادی شاخه تخصصی بیومتریال
چارت پیشنهادی بیومتریال چارت پیشنهادی شاخه تخصصی بیومتریال

 

کارشناسی ناپیوسته
برنامه پیشنهادی الکترونیک
چارت پیشنهادی الکترونیک
برنامه پیشنهادی قدرت
چارت پیشنهادی قدرت