رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دروس ناپیوسته الکترونیک

دانشجویان ناپیوسته الکترونیک توجه داشته باشند که درس نرم افزارهای کاربردی برای آخرین بار در این ترم ارائه شده است. لکن تمامی دانشجویان موظف هستند این درس را در ترم جاری انتخاب نمایند.

دانشکده برق و مهندسی پزشکی