رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دروس دانشکده برق و مهندسی پزشکی که برای آخرین بار ارائه می‌شود.

چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۰۱

دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی، دروس زیر برای آخرین بار در دانشکده ارائه می‌شود. خواهشمند است تمامی دانشجویانی که این دروس را در چارت درسی شان دارند در این ترم (مهر ۰۲-۰۱) انتخاب واحد نمایند. در صورت وجود مشکل پیشنیازی/همنیازی به دانشکده برق و مهندسی پزشکی مراجعه نمایید.

• کارگاه آزمونهای بیولوژیکی
• حفاظت و رله
• طراحی خطوط هوایی انتقال وپروژه
• آزمایشگاه پردازش سیگنالهای دیجیتال
• آزمایشگاه مخابرات دیجیتال